(pro odběratele, dodavatele)

Společnost Förch s. r. o., Dopravní 1314/1, 104 00 Praha 10, IČO 276 27 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119904 (dále jen „správce“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů jste v tomto případě Vy jako fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, v tomto případě společnost Förch s.r.o.
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

1. Správce osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje:

Förch s. r. o., Dopravní 1314/1, 104 00 Praha 10, IČO 276 27 331
Adresa elektronické pošty: info@foerch.cz
Telefon: +420 271 001 985

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Popis kategorie Subjektů údajů:

Obchodní partneři.

3. Kategorie osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje Subjektů údajů: 

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum narození,
 • identifikační číslo,
 • daňové identifikační číslo,
 • adresa trvalého pobytu,
 • místo/sídlo podnikání,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • IP adresa,

4. Cookies

Správce používá na doménách, aby umožnil používání určitých funkcí nebo zatraktivnil webové stránky Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé tento web používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny na Google a uloženy na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP, společnost Google zkrátí/ anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná adresa IP odesílána a zkrácena servery Google v USA. Jménem poskytovatele webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání webu, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používání internetu poskytovateli webových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které má v držení Google. Použití cookies můžete odmítnout výběrem vhodného nastavení v prohlížeči. Vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Dále můžete zabránit shromažďování a používání dat (soubory cookie a IP adresy) společností Google stažením a instalací plug-inu prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs-CZ.

Podobnými technologiemi jako cookies mohou být také například pixely, zásuvné moduly (plug-in), skripty nebo jiné srovnatelné technologie pro ukládání informací. Pixel je malý řetězec kódu, implementovaný například na webových stránkách nebo v e-mailu, pomocí kterého lze shromažďovat informace. Pomocí dalších srovnatelných technologií pro ukládání informací, zejména místního úložiště, může web nebo aplikace ukládat informace do vašeho počítače nebo mobilního zařízení nebo rozpoznávat místně dostupné informace. Výraz „cookies“ dále používáme pro soubory cookie, pixely a všechny srovnatelné technologie, se kterými jsou přístupné informace ve vašem prohlížeči nebo zařízení.

Správce rozlišuje mezi důležitými (nezbytnými) cookies, které jsou naprosto nezbytné pro používání našich webových stránek, funkčními cookies, které slouží k pohodlnému používání našich webových stránek, analytickými (výkonnostními a statistickými) cookies, pomocí kterých generujeme agregované údaje o používání a statistikách webových stránek, a marketingovými cookies pro zobrazení relevantnějších reklam. Přijetím našeho „banneru cookie“ souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pomocí cookies. Právním základem pro používání výkonnostních, statistických a marketingových cookies je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro používání důležitých cookies a funkčních cookies je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR stejně jako čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Je naším oprávněným zájmem sdělovat Vám obsah našich webových stránek stejně jako možnosti on-line objednávek kdykoli ve vysoké kvalitě a s vysokou úrovní zabezpečení. Proti nastavení cookies můžete obecně vznést námitku prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. To může znamenat, že naše stránky již nebude možné zobrazovat. Kromě toho máte možnost provést individuální výběr v části „Nastavení cookies“.

5. Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů / dále jen „GDPR“ a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů:

 1. bez souhlasu subjektu údajů
 2. se souhlasem subjektu údajů                             

a) Bez souhlasu subjektu údajů

Bez Vašeho souhlasu jsou zpracovávány osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 • Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů pro účely realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace
 • Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce pro účely vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce, posouzení bonity a důvěryhodnosti, kamerového systému se záznamem za účelem ochrany majetku Správce, identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku Správce,
 • Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona a vedení účetnictví
 • Oprávněný zájem Správce (přímý marketing, zajištění bezpečnosti informační sítě Správce apod.)
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

b) Se souhlasem subjektu údajů

Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu info@foerch.cz nebo v poštovním styku na adresu Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

6. Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, jak je uvedeno v odstavci 3. a 4. těchto zásad.

7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů zejména pro obranu svých právních nároků.  Údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen.

8. Zdroje, ze kterých informace pocházejí:

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

 • Údaje byly Vámi poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v průběhu spolupráce.
 • Údaje byly získány z veřejných zdrojů, seznamů a veřejných evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.

9. Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje správce předává pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce a zajištění a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb,
 • jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);
 • servery Google v USA v rozsahu popsaném v odstavci 4. těchto zásad.

10. Vaše práva jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů:

 • Právo na přístup – subjekt údajů může Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – subjekt údaj má právo Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
 • Právo na výmaz – Subjekt údajů má právo Správce požádat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán některý z těchto důvodů:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  3. subjekt údajů vznese námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo Správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
 • Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má v případech stanovených GPDR právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo tyto předat jinému správci s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.